Genetika a sila lekárskej dogmy

04.10.2010 20:08

Genetické príčiny ochorení patria medzi tie najviac zaryté argumentačné línie akademickej medicíny.Akademická veda prízvukuje, že napr.  rakovina je produktom chybnej replikácie DNA, čo u buniek spúšťa  abnormalitu až zhubnosť. Na základe Human Genome Project-u vedeného pod značkou the International Cancer Genome Consortium cieľom bolo zmapovať celú radu rakovinových génov, aby bolo možné vyvinúť celé spektrum  liekov  na adresovanie práve špecificky zmutovaných génov a tým pomôcť skupine onkopacientov.

Nedávno britskí vedci objavili 23 000 mutácií v prípade rakoviny pľúc. Zároveň paradoxne zistili, že nie všetky tieto mutácie spôsobovali  rakovinu. Podľa nich mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2  mali zvýšiť riziko rakoviny  prsníka. V priebehu nasledovných 5 rokov sa planuje zmapovanie genómu ďalších 1500  rôznych rakovín  prsníka. Čím viac genómov sa zmapuje, tým lepšie pochopíme príčinu ochorenia: tvrdí Dr. Reis-Filho z Institute of Cancer Research in London (Los Angeles Times, December 24, 2009). Pod pokrývkou dobre "mienenej vedy" sa odporúčajú aj "preventívne mastektómie", aby sa vyvinutie rakoviny prsníka minimalizovala. Konsenzus lekárskej obce na genetickom základe ochorení legitimizuje aj  screening  plodu a sliedenie po abnormálnych génoch u detí. Medicína sa dokonca častokrát  posúva do pozície zlepšovateľa ľudskej rasy, napriek tomu, že  jednoznačné dôkazy, že "defektné gény" spôsobujú ochorenia nie sú. Dokonca sa nevie ani to, prečo vôbec ku zmene génov dochádza.

 

Epigenetika a sila predchodcov 

Štúdie v rámci epigenetiky  ukazujú, že gény zďaľeka nie sú zaryté v kameni! Práve naopak! Menia sa v závislosti od človeka a jeho adaptácie na zmeny v okolitom prostredí. V kocke, DNA a biológia organizmu  sa konštantne prispôsobuje v závislosti na signáloch z okolia buniek. Ide o signály od energetických informácií cez myšlienky až vieru človeka. Na základe týchto výskumov epigenetiky vedci vnímajú napr. rakovinu nie ako produkt nesprávnych génov (názor mainstreamu), ale skôr ako výsledok negenetických faktorov, ktoré menia podobu génov bez zmeny sekvencie DNA. Predstavitelia týchto teórií tvrdia, že emócie a skúsenosti našich predkova majú  trvalý efekt na budúce generácie.  Z toho  by  logicky vyplývalo, že spúšťač ochorenia je v transgeneračnej  pamati.  Tieto tvrdenia majú základ vo švédskom výskume "vnuci po otcovej línii (nie matkynej) vystavení  v detstve v 19 st. Hladomoru boli menej náchylní na kardiovaskulárne choroby. Opačný fenomén nastal u žien. Vnučky po otcovej (nie matkynej) línii matiek, ktoré počas tehotenstva zažili hladomor (počas formovania a vývoja  plodu) žili v priemere kratšie. (Ghost in Your Genes, Marcus Pembrey, University College London, BBC 2006). Total Biology (Claude Sabbah), Biogenealogy (Christian Freche) a Biodecoding (Marie-Anne Boularand)  sledujú podobné princípy a filozofiu. Tieto modality založené na bizarnom  prekrútení objavu MUDr. Hamera sú však scestné.  Biologický konflikt sa napr. vníma ako semeno zasiate  v živote predchodcu danej osoby, ktorý ju vložil do generačnej pamate rodiny, daný konflikt latentne prechádza generáciami, následne sa u jednej z členov  rodinnej vety transformuje do ochorenia.  (Patrick Obissier). Práve oslobodenie sa od syndrómu predchodcov sa vníma ako kľúč k terapii. Ide vlastne o vyčistenie genetického programovania, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších budúcich generácií. Transgeneračný pôvod ochorení je však mýtom. Mýtom založeným na strachu a vine. Podobný aspekt sa pripisuje inscenovaným drámam Bert-a Hellingera (rodinné konštelácie),  kde sa osoba lieči vďaka rozuzlenie vzťahov v rámci rodinného klanu. Je nespochybnitelné, že biologické konflikty môžu vznikať z rodinného prostredia, ale zvaľovať a hľadať vinu len v tejto oblasti je krátkozraké a je nepochopením fungovania ľudskej biológie!

 

"Biológia viery" - "Biologia zmeny"

Výskum Dr. Bruce Liptona "The Biology of Belief" (2005) očarujúco osviežujú  vedeckú disciplínu: genetiku. Lipton dokázal, že podoba génov je primárne ovplyvňovaná pohľadom na svet  a presvedčeniami jednotlivca. Tým sa kontrola cez gény mení na kontrolu nad génami. Meníme sa z obetí na tvorcov. Takto znie slogan epigenetikov. Podobne ako u Dr. Joe Dispenza ("Evolve Your Brain", 2006) ich objavy v oblasti kvantovej fyziky, neuroplasticite dokazujú  obrovskú silu mysle pri spolutvorbe reality. Na danom princípe platí, že myseľ kontroluje gény, myseľ mení biológiu. Zároveň obaja vedci sú názoru, že presvedčenia tvoria ochorenia.  Z negatívneho presvedčenia ochorieš (Lipton), myšlienky tvoria choroby (Dispenza). Ono to znie na prvý pohľad logicky.  Ale daní páni nedávajú odpoveď na to napr. prečo daná osoba má tú či onú diagnózu, neodpovedá ani na to, prečo je postihnutý pravý a nie ľavý prsník a prečo nie je napr. postihnutá každá žena, ktorá verí v existenciu rakoviny prsníka. Daná teória nevysvetľuje ani to, že prečo napr. kojence trpia herpesom? Že by zlé presvedčenia?  Príroda nás nikdy neklame, to sme my kto klameme samých seba! Všetky lekarske teórie ( konvenčné i alternatívne)  sú založené na koncepcii ochorenia ako zlého fungovania niečoho v tele. Ochorenia majú spôsobovať patogény, malígne rakovinové bunky, defektné gény, zlá imunita, toxíny, karcinogény, fajčenie, elektromagnetický smog, zlé PH krvi, stres, negatívne myšlienky atď...

Revolučný objav Dr.Hamer precízne vysvetľuje, že  ochorenie nie je nezmyslená porucha, ale zmysluplný biologické proces, ktorý má organizmus zachrániť, chápe ochorenia nia ako chybu,  ale ako rozumný program prírody, ktorá svoje tvorstvo chráni v okamihu tažkého emočného stresu. Tieto objavy stavajú akademickú medicínu na hlavu.  V podobe GNM má totiž  akademická medicína obrovskú výzvu!!

—————

Späť